Błędy językowe, które popełniają native speakerzy

Home / English Club / Błędy językowe, które popełniają native speakerzy

Błędy językowe, które popełniają native speakerzy

Gdy osoba ucząca się angielskiego na kursie lub studiach znajdzie się zagranicą, często dostrzega, że nawet native speakerzy popełniają błędy językowe. Doznaje wówczas ona dysonansu, że lektor i podręczniki mówią jedno, a w potocznej mowie słyszy się drugie. Jakie błędy nagminnie popełniają rodzimi mówcy?

Poprawność językowa w dużej mierze zależy od kontekstu, ale istnieją pewne uniwersalne reguły standardowego języka angielskiego niedopuszczającego regionalnych różnic. Jest to język, którego uczą się wszyscy zarówno rodzimi, jak i nierodzimi jego użytkownicy. Jednakże, jak się okazuje, naprawdę „czystym” angielskim mówią tylko ci, którzy uczą się go z książek. Zarówno bowiem w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach anglojęzycznych można spotkać osoby, które kaleczą język angielski, podobnie jak w Polsce mieszka wiele osób mówiących niepoprawnie po polsku i używających, chociażby formy poszłem zamiast poszedłem.

Błędy ortograficzne


Język angielski jest językiem niefonetycznym, to co słyszymy, nie jest w nim odzwierciedlone w pisowni. Angielska ortografia sprawia problemy również i Brytyjczykom. Do najczęściej mylonych form należą:
Is this you’re pen?
zamiast Is this your pen?

Look over their!
zamiast Look over there!

Błędy językowe gramatyczne

Niezgodność podmiotu z orzeczeniem.


Wśród native speakerów często spotkać można użycie form
Every one of those people need money.
zamiast: Every one of those people needs money.

A number of people is waiting.
zamiast A number of people are waiting.


There’s 5 people in the kitchen.
zamiast There’re 5 people in the kitchen.

I eat less sweets.
zamiast I eat fewer sweets.Błędy językowe – mylenie form czasownika

Stosowanie przez rodzimych mówców trzeciej formy czasownika tam, gdzie powinna być druga i odwrotnie stosowanie formy drugiej tam, gdzie powinna być trzecia, wprowadza dodatkowe zamieszanie. Należy bowiem pamiętać, że albo mówimy coś w czasie Present Perfect, albo Past Simple. Natomiast native speakerom przydarza się:


I done it.
Zamiast I’ve done it. / I did it.
You have broke it!
zamiast You’ve broken it!

Native speakerzy często stosują również czasownik was dla każdej osoby, wyrzucając ze swojego języka formę were.
They was singing
zamiast They were singing!
Błędy językowe – używanie what zamiast that/which.

Należy pamiętać, ze what używamy zamiast rzeczownika, a which oraz that razem z rzeczownikiem. Do błędów należą więc konstrukcje takie jak:
I have some trousers what need washing.
zamiast I have some trousers that/which need washing.
This is the book what you need.
zamiast This is the book that/which you need.

Jakie są najczęstsze błedy popełniane przez PolakówBłędy językowe native speakerów – of zamiast have.


Błąd ten wynika z tego, że w potocznej mowie czasownik have w tej konstrukcji brzmi bardzo podobnie jak przyimek of.
You should of told me!
Zamiast You should’ve told me!

Niezgodność zaimków


Native speakerzy szczególnie lubią zamieniać my na me .
Me friend is going out tonight. zamiast My friend is going out tonight.


Mylenie przymiotnikiów z przysłówekami


Rodzimi mówcy często mylą przymiotniki z przysłówkami, mówiąc: You sing really good! zamiast You sing really well!Błędy językowe – podwójne stopniowanie.


Do popularnych błędów należą również konstrukcje takie jak:
That dress was more cheaper.
zamiast That dress was cheaper.

Wielokrotne przeczenia.


Niektórzy native speakerzy potrafią użyć:
I didn’t do nothing.
zamiast I didn’t do anything. / I did nothing.

Wyrzutnia tekstowa, czyli pomijanie jakiegoś elementu zdania.


Jest to błąd bardzo częsty i popełniany rozmyślnie, gdyż jest to forma wygodna. Wyrzutnia najczęściej dotyczy operatorów w pytaniach oraz osób. Tego typu pytania brzmią jednak bardziej bezpośrednio, natarczywie i mniej grzecznie.
You have any money?
zamiast Do you have any money?
What you doing?
zamiast What are you doing?