Najczęstsze błędy w używaniu angielskiego popełniane przez Polaków

Home / English Club / Najczęstsze błędy w używaniu angielskiego popełniane przez Polaków

Najczęstsze błędy w używaniu angielskiego popełniane przez Polaków

Jakie są najczęstsze błedy popełniane przez Polaków

Istnieje wiele błędów językowych zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych, które popełniamy szczególnie często. Owe błędy pokazują, że nie jesteśmy native speakerami. Jakie są najczęstsze błędy językowe w angielskim popełniane przez Polaków?


Najczęstsze błędy w wymowie


Ucząc się nowych wyrazów, przede wszystkim staramy się zapamiętać ich znaczenie i pisownię. Często jednak nie przykładamy wagi do ich wymowy, co może prowadzić do złych nawyków w przyszłości. Szczególnie często Polacy źle wymawiają końcówki charakterystyczne dla angielskich czasów – -ing i –ed. Wymowę słów typu writing, speaking, singing powinniśmy bowiem zakończyć na literze n, która brzmi tutaj jako nosowe n.
Natomiast, wymawiając końcówkę -ed nie wymawiamy samogłoski e jak w polskim alfabecie, używamy dźwięku, który przypomina trochę nasze polskie y, lecz jest bardzo krótki i ledwo słyszalny. Ta głoska to tak zwane schwa.


Ponadto w języku angielskim nie wszystkie litery, które piszemy, są wymawiane. Przykładem są choćby słowa zakończonych na –able.
comfortable – czytamy /ˈkʌmftəbl̩/
vegetable – wymawiamy /ˈveʤtəbl̩/,
Zła wymowa doprowadza do błędnego zrozumienia pełnej wypowiedzi, szczególnie w przypadku liczebników, np. thirty – 30 zamiast thirteen – 13, albo do zabawnych nieporozumień typu She wrote an essay on the shit of paper ,zamiast sheet of paper.


Ponadto różnice między dźwiękami w języku polskim a angielskim mogą sprawiać naszym rodakom trudności, szczególnie w przypadku dźwięków, które nie występują w polskim języku np. „th” w słowie think.

Najczęstsze błedy to wymowa i kalki językowe


Najczęściej popełniane błędy w zakresie nieodpowiednich zwrotów lub wyrażeń


Polacy czasami używają zwrotów lub wyrażeń, które nie są typowe w języku angielskim lub mają inne znaczenie niż zamierzone. Tak zwani fałszywi przyjaciele udają pozornie jakieś słowo, ale wcale nim nie są. Chociażby słowo eventually nie ma nic wspólnego z polskim „ewentualnie”., albowiem tłumaczymy je jako „ostatecznie”’. Natomiast fabric to „tkanina”, a nie ‘fabryka’. Z kolei ordinary nie oznacza „ordynarny”., lecz „zwyczajny”, a pension to nie pensja ale „emerytura”,

Najczęściej popełniane błędy w pisowni wielką i małą literą


Musimy pamiętać, że nazwy dni tygodnia i miesiąca, w przeciwieństwie do polskiego, piszemy wielką literą, podobnie jak przymiotniki powstałe od nazw narodowości takie jak: German, English czy Polish.

Najczęstsze błędy gramatyczne


Polscy użytkownicy języka angielskiego często popełniają błędy gramatyczne, zwłaszcza w zakresie czasów np. mylą czas teraźniejszy z przeszłym oraz w składni zdania nieprawidłowo używając zaimków osobowych czy tworząc tzw, kalki polskich konstrukcji zdaniowych..
Najczęściej powtarzające się błędy, które przenosimy z języka polskiego to:

 • I very like reading czyli „Bardzo lubię czytać”
  Właściwa forma to: I like reading very much.
 • How does it look like? , czyli „Jak to wygląda?”
  Powinniśmy mówić What does it look like?
 • I have 16 years old., czyli „Mam 16 lat”.
  W języku angielskim używamy czasownika być, zamiast mieć Poprawna forma to I am 16 years old lub po prostu I am 16.
 • I called to him yesterday czyli „Zadzwoniłem do niego wczoraj.”
  W języku angielskim ten przyimek „to” jest zbędny, powinniśmy powiedzieć I called him yesterday.
 • Podobnie będzie w przypadku zdania I went to home tłumaczonego jako: „Poszedłem do domu”
  Po angielsku mówimy prawidłowo „to go home”.
 • Can you make me a photo?, czyli „Czy możesz mi zrobić zdjęcie?”
  W języku angielskim „robić komuś zdjęcie” brzmi to take a photo of someone, czyli należy powiedzieć: Could you take a photo of me?
 • In the corner is sitting a girl czyli „W rogu siedzi dziewczynka.”
  Błąd wynikający z polskiej składni i tłumaczenia słowo po słowie. W języku angielskim niezbędne jest użycie formy there is, która sugeruje o tym, gdzie ktoś się znajduje. Poprawnie trzeba powiedzieć There is a girl sitting in the corner.

Typowych błędów popełnianych przez Polaków jest dużo więcej, te są jednak wyjątkowo popularne wśród naszych rodaków.