Polityka prywatności na stronach Three LionsONLINE

W sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Three Lions.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszych serwisów i aplikacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Świadczenie usług edukacyjnych przez Three Lions obejmuje następujące działania po stronie Three Lions:

Realizację kursów i szkoleń językowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, prowadzenie zapisów na egzaminy językowe oraz egzaminy próbne wraz z obsługą administracyjną egzaminów, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług językowych Three Lions.

Usługi niewymagające logowania Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających zalogowania. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Założenie konta i uwierzytelnianie Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia założenia konta i uwierzytelniania w nim. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. bnRODO).

Usługi dla użytkowników zalogowanych Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług dla użytkowników zalogowanych. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zapisy na kursy, zakupy i płatności Przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia testu, rezerwacji oraz zapisu na kurs języka angielskiego. Przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i zrealizowania umów na zakupu naszych produktów i usług (w szczególności kursów języka angieslkiego i produktów e-learningowych), w tym obsługi płatności. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub usługach Three Lions za pomocą wiadomości email lub sms Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci informacji o
ciekawych promocjach, produktach lub usługach Three Lions za pomocą wiadomości email lub sms. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane potrzebne do zawarcia umowy;
 • Dane o wynikach nauki, jakie uzyskałeś korzystając z naszych kursów lub szkoleń, np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki, oceny z egzaminów probnych i ewaluacji końcowej;
 • Dane pozyskane w naszym biurze obsługi Klienta;
 • Dane pochodzące z naszego Newslettera i bloga
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy/realizacji zamówienia będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 1 roku od czasu zakończenia nauki. Dzięki temu możesz w tym czasie zgłosić się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia, poprosić o duplikat certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/szkolenia i zdobyte u nas kompetencje językowe;
 • Dane zebrane w związku z wypełnieniem przez Ciebie naszego testu kwalifikacyjnego online przechowujemy przez okres 12 miesięcy.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę;

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Three Lions zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Three Lions: Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu Three Lions, naliczanie opłat, dochodzenie należności.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w sekretariacie Three Lions lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w sekretariacie Three Lions lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Three Lions, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w sekretariacie Three Lions lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Three Lions, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Three Lions nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast
 • Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym sekretariacie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

Three Lions w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Three Lions może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Three Lions Steven Mullen z siedzibą w Krakowie 31-123 ul. Krupnicza 12/5, numer NIP: 526-271-49-09, Regon: 120297665

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura Lingualand lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

 • adres e-mail: info@3lions.pl, manager@3lions.pl
 • poczta tradycyjna: Three Lions, ul. Krupnicza 12/5, 31-123 Kraków
 • numer telefonu: +48 518 844 555

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:
informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

Klient Three Lions:
osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z Three Lions

Dane kontaktowe:
informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

Informacje o Twoim koncie klienta w systemie informatycznym:

informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, sposób płatności, informacje o świadczonych usługach, usługi zakupione za pośrednictwem naszych kanału sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: informacje wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem– zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie; zgłoszenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną oraz portalu Facebook i Instagram.

Dane pochodzące z platformy wspierającej nauczanie:
Rejestrujemy, czy i jak często uczęszczasz na lekcje. Mamy podglad do opinii wystawianych na Twój temat od nauczycieli, które to pomagają w procesie nauczania i motywują do regularnej nauki.

Dane pozyskane w naszym biurze:
przechowujemy informacje związane z wykupieniem usługi w naszym biurze lub zgłoszeniem się na usługę, a także zgłoszeniem chęci udziału w usłudze, która będzie dostępna np. w kolejnym semestrze, zgłoszeniem zapotrzebowania na usługę „szytą na miarę”, złożeniem zapytania ofertowego.

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

Three Lions:

Three Lions Steven Mullen z siedzibą w Krakowie 31-123 ul.Krupnicza 12/5, numer NIP: 526-271-49-09, Regon: 120297665

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Three Lions:

odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Three Lions, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Three Lions; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Three Lions, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).