Rozprawka po angielsku

Home / Poradnik / Rozprawka po angielsku

Rozprawka po angielsku

Rozprawka to jedna z trudniejszych prac pisemnych.

Pisaliśmy już o ogólnych zasadach pisania wypracowań angielskich. Ich szczególną odmianą może być rozprawka, czyli essay. Zadanie napisania rozprawki możemy otrzymać na pisemnej części rozszerzonego egzaminu maturalnego, a także na kilku egzaminach poświadczających znajomość języka. Jak prawidłowo napisać esej, aby otrzymać jak największą liczbę punktów?


Czym jest rozprawka?


Jednym z zadań, jakie możemy otrzymać na pisemnych egzaminach językowych, jest napisanie rozprawki typu for and against essay, w której należy przedstawić argumenty przemawiające za i przeciw danemu zagadnieniu. Taka rozprawka w języku angielskim jest formą wypowiedzi pisemnej, służącej zaprezentowaniu poglądów na jakiś temat oraz poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytanie za pomocą odpowiednich argumentów.

Rozprawka – z czego się składa i jakiego języka używać?


Rozprawka musi być złożona ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie należy czytelnika wprowadzić do tematu i przedstawić mu bezstronną tezę – bez wyrażania własnej opinii. Musisz mu zasygnalizować, czego dotyczy Twoje wypracowanie oraz że istnieją argumenty „za” sugerowanym w niej założeniem, oraz „przeciw”niemu.

Pierwszy akapit nie powinien być zbyt długi. Najlepiej, aby miał on dwa albo trzy zdania.

Natomiast w rozwinięciu powinien znaleźć się akapit prezentujący argumenty opowiadające się „za”tezą” oraz oddzielny z argumentami „przeciw” niej. Najlepiej jest użyć dwóch – trzech argumentów popierających opisywaną tezę oraz takiej samej liczby argumentów przeciw niej.

W zakończeniu natomiast powinny pojawić się wnioski i podsumowanie. Jest to jedyne miejsce , gdzie możesz wyrazić swoją opinię w kwestii omawianej tezy.

Pisząc esej, należy zachować styl formalny, przy którym nie stosujemy form skróconych ani słownictwa kolokwialnego. Bardzo ważne jest również podzielenie tekstu na właściwe starannie oddzielone od siebie części, zwane akapitami.

Rozprawka powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie/

Jak przygotować się do napisania dobrej rozprawki?


Dobra rozprawka powinna być zaplanowana, logiczna i właściwie nasycona treścią. Musisz w niej również we właściwy sposób zastosować odpowiednie zwroty i wyrażenia, kiedy będziesz wprowadzać kolejne argumenty.

Nie zapomnij o przejrzystym podziale pracy na akapity. i zmieszczeniu się w limicie słów.


Zanim przystąpisz do pisania, najlepiej jest przygotować sobie plan pracy w punktach, aby nie zapomnieć o żadnym istotnym argumencie i dobrze rozłożyć długości poszczególnych akapitów.

Rozprawka – przydatne zwroty i słownictwo


Oto lista wyrażeń, których możesz użyć w rozprawce po angielsku. We wstępie możesz zastosować któryś ze zwrotów,:


The problem of…appears to be

It is public knowledge that…

Have you ever thought about…?

Many people believe that…


W rozwinięciu rozprawki musisz przedstawić argumenty popierające swoją tezę. Możesz w nim używać wyrażeń:
The most important advantage of , Firstly, First of all, In addition. Moreover, Furthermore, Besides, Apart from.


Przedstawiając argumenty, stosuj wyrażenia takie jak: for example, czy especially.


Jeśli chcesz rozpocząć część pokazującą argumenty przeciwko tezie, możesz użyć zwrotów takich jak: np.: however, although, on the other hand, nevertheless.

Przedstawiając argumenty, możesz też przytaczać opinie ekspertów, wyniki badań lub dane statystyczne. Przydadzą Ci się do tego zwroty takie jak:


According to…
The statistical data shows
The research has proven…

Do zakończenia mogą być Ci z kolei pomocne zwroty: Summing up, All in all, In conclusion lub Taking everything into account.

Pisząc rozprawkę, unikaj wyrażeń emocjonalnych oraz kolokwializmów i wyrażeń nieformalnych. Pamiętaj, aby gdy ją już skończysz, przeczytać uważnie cały tekst jeszcze raz.