Matura – podstawowa czy rozszerzona?

Home / Poradnik / Matura – podstawowa czy rozszerzona?

Matura – podstawowa czy rozszerzona?

Angielski jest zdecydowanie najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym. Podstawową różnicą, jaka zachodzi pomiędzy egzaminem podstawowym a rozszerzonym jest to, że matura podstawowa jest pisana na poziomie B1 i trwa 120 minut, a rozszerzona sprawdza wiedzę na poziomie B2, i zdaje się ją przez 150 minut. Jaką więc maturę powinieneś wybrać, aby zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę?

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych oraz z ustnej, ocenianej w szkole. Wszyscy przystępujący do części ustnej egzaminu zdają go w takiej samej formule. Natomiast pisemną można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Matura podstawowa sprawdza, na jakim poziomie jest nasz angielski. Wykazuje ona, czy jesteśmy w stanie posługiwać się nim na poziomie podstawowym. Aby ją zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., zarówno z części ustnej, jak i pisemnej.

Konwersache SUMMER Online

W części pisemnej zdający rozwiązują zadania odpowiadające wymaganiom wybranego przez nich poziomu. Na poziomie podstawowym składa się ona z jednego arkusza i trwa 120 minut. W części pisemnej należy spodziewać się różnych zadań. Są ćwiczenia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz wypowiedzi pisemnej w formie jednego tekstu na 80–130 słów. Zadanie sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikowania się. Należy w nim więc w zrozumiały sposób przekazać informacje zawarte w poleceniu.

Matura z angielskiego obejmuje też egzamin ustny. Jest on przeprowadzany po angielsku. Natomiast polecenia na karcie zadań są po polsku. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego maturzysta dostaje trzy zadania. Są nimi odegranie ról, opis ilustracji i pytania do niej.

Matura z angielskiego zdawana jest w formie pisemnej i ustnej.


Czym się różni matura podstawowa od matury rozszerzonej?

Podstawowe różnice między maturą podstawową a rozszerzoną to czas trwania egzaminu oraz inna skala trudności. Matura podstawowa to poziom B1 i trwa ona 120 minut. Z kolei egzamin rozszerzony sprawdza wiedzę na poziomie B2 i maturzyści mają na niego 150 minut. Część sprawdzająca umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym wymaga tekstu na 120-150 słów. Natomiast w przypadku poziomu rozszerzonego napisać trzeba aż 200-220.

Warto zapoznać się także z wymaganiami, jakie występują na maturze rozszerzonej. Ich podstawą są oczywiście wymagania podstawowe a część ustna nie ulega zmianie. Jednak w części pisemnej trzeba wykazać się w zakresie tych samych tematów opanowaniem bogatszego słownictwa.

Z kolei w rozumieniu ze słuchu, można spotkać się z większą ilością form. Są tam rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje. Wśród form pisanych mogą pojawić się: artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie. Mogą pojawić się również polecenia streszczenia tekstu lub rozwinięcia notatki, ogłoszenia, albo zmiany jednego stylu na drugi.

Co daje zdawanie matury rozszerzonej?

Warto zdawać sobie sprawę, że poziom rozszerzony może przydać się podczas rekrutacji na studia a wynik z niego ma zazwyczaj większą wagę niż uzyskany z testu na poziomie podstawowym.

Na większości uczelni państwowych przyjmuje się 1 proc. uzyskane z egzaminu rozszerzonego za 1 pkt w rekrutacji, natomiast 1 proc.z poziomu podstawowego to tylko 0,45 pkt.

Matura rozszerzona jest na rynku pracy pewnym potwierdzeniem, że absolwent faktycznie zna język. a pracodawcy będą traktować go jako gwarancję rozumienia, pisania i czytania w danym języku. Zwiększa to szansę otrzymania pracy zorientowanej na kontakty w języku obcym. Matura rozszerzona daje też możliwość podjęcia studiów językowych, które rozwijają poziom znajomości języka, i dają przygotowanie zawodowe do pracy tłumacza, nauczyciela czy posługującego się biegle obcym językiem biznesmena lub urzędnika.