Klauzula RODO

w Three Lions

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Three Lions” Steven Mullen, ul. Krupnicza 12 lok. 5, 31-123 Kraków. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@3lions.pl
 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  • Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6ust. 1 lit. a RODO
  • Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
  • podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
  • firma świadcząca usługi rachunkowe,
  • firma świadcząca usługi informatyczne oraz hostingowe,
  • dostawcy systemów i oprogramowania,
  • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających  z zawartej umowy.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
 6. Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody – Art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
  w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych