Egzamin CAE

Home / Poradnik / Egzamin CAE

Egzamin CAE

Egzamin CAE nazywany też Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza znajomość angielskiego na poziomie profesjonalisty w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Jest on honorowany przez ponad 6 tys., instytucji na świecie, również uczelni, pracodawców i instytucji rządowych. Egzamin CAE jest przedostatnim egzaminem w zestawie Cambridge English i jest powszechnie akceptowany przez uniwersytety w Wielkiej Brytanii dla zaawansowanych programów studiów.

Do czego przydaje się egzamin CAE?

Umożliwia on zaliczenie zajęć z języka angielskiego na studiach oraz otrzymanie zwolnienia z egzaminów końcowych z języka angielskiego, a także na udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
Pozwala on także w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.
Jest również honorowany przez Urząd Służby Cywilnej oraz MSZ, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych.
Egzamin ten przydatny jest w rekrutacji:

• na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
• na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
• na wyższe uczelnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Pomaga on również w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff oraz w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii.

Egzamin CAE jest honorowany na całym świecie.

O czym świadczy zdany egzamin CAE?

Certificate in Advanced English potwierdza, że osoba, która go zdała, potrafi:

• komunikować się efektywnie na zaawansowanym poziomie językowym w codziennych sytuacjach oraz w trakcie dyskusji studenckich prowadzonych w języku angielskim,
• pracować w środowisku angielskojęzycznym,
• brać udział w spotkaniach biznesowych, seminariach akademickich i konferencjach,, które odbywają się w języku angielskim,
• pisać eseje,
• śledzić wiadomości i informacje,
• czytać artykuły poruszające tematy naukowe.

Jak sytuuje się certyfikat CAE w skali CEFR?

Certyfikat ten przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations. Jest on ważny przez całe życie. Jego otrzymanie poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w wypadku uzyskanej oceny A lub C1 w wypadku oceny B, a więc na poziomie zaawansowanym.

Punkty, jakie można otrzymać z egzaminu, zamykają się w przedziale się od 160 do 210. Wynik 180 lub wyższy jest uznawany za zaliczenie egzaminu i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat CAE, odpowiadający poziomowi C1 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie z wynikiem 200 lub wyższym otrzymują certyfikat CAE dla poziomu C2. Natomiast osoby z wynikiem od 160 do 179 otrzymują certyfikat języka angielskiego na poziomie B2.

Jak wygląda egzamin CAE?

Egzamin C1 sprawdza: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.
Pierwsza jego część egzaminu sprawdza rozumienie tekstu czytanego, gramatykę i słownictwo. Zawiera ona 56 pytań podzielonych na osiem sekcji: pytania wielokrotnego wyboru, pytania z uzupełnianiem luk, pytania na dopasowanie związane z autentycznymi tekstami pisanymi w języku angielskim.

Druga część egzaminu C1 polega na napisaniu dwóch wypowiedzi pisemnych o długości około 250 słów każda. Pierwszą jest esej, w którym należy wyrazić opinię na konkretny temat, drugą odpowiedź na podane informacje.

Trzecia część egzaminu koncentruje się na rozumieniu ze słuchu. Należy w jej czasie wysłuchać wypowiedzi z radia, telewizji lub innych form i udzielić odpowiedzi związanej z wysłuchaną treścią. Każde nagranie jest odtwarzane dwa razy.

Ostatnia część sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim i do niej uczniowie przystępują w parach. Składa się ona z czterech krótkich sekcji — w czasie dwóch pierwszych sprawdza samodzielną wypowiedź oraz sposób rozmawiania z egzaminatorem. W dwóch kolejnych następuje rozmowa dwóch egzaminowanych osób.

Koszt egzaminu CAE wynosi 629 zł.